UWAGA URLOP :) WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE 27.12 PO GODZ. 10:00 ZOSTANA WYSŁANE 4.01.2022 ŚCISKAM MOCNO. Pat
Wersje językowe
ZAMÓWIENIA I ZWROTY, REKLAMACJE

spis treści: 

1. Zamówienia 

2. Zwroty + wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

3. Reklamacje  + WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI TOWARU

w razie pytań prosimy o kontakt : pat.guzik@gmail.com 1. ZAMÓWIENIA

1.Czas realizacji zamówienia :

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia 2-5 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

Przy płatnościach tradycyjnym przelewem 2-5 dni od momentu zaksięgowania przelewu na koncie.

2.Kontakt w sprawie zamówień i zapytań możliwy pod adresem mailowym: pat.guzik@gmail.com

Zamówienia wysyłamy za pośrednictwem kuriera UPS lub Inpost oraz Poczty Polskiej 

Możliwy jest też odbiór osobisty w Krakowie- w tej sprawie prosimy o wiadomość e-mail.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty odebrania towaru zamówionego przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią upoważnioną przez do odbioru towaru (niebędącą przewoźnikiem). 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pośrednictwem poczty elektronicznej pat.guzik@gmail.com

1. Mogą Państwo skorzystać z udostępnionego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

2.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu: Pat Guzik, ul. Praska 28a/5 30-328 Kraków.

3.Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 


Adres zwrotów i reklamacji 
: Pat Guzik, ul.Praska 28a/5 30-328 Kraków lub paczkomat KRA14M 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: 

 

-............

 

 

 Data odebrania towarów przez Klienta:

Imię i nazwisko Klienta:

Data złożenia oświadczenia o odstąpieniu: 

Podpis odstępującego (potrzebny w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej)

 

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI TOWARU


Reklamacja

Ja, niżej podpisana/y …………………  niniejszym składam reklamację z uwagi na niezgodność z umową towaru …………………………………………………….…………. (opis towaru) nabytego za cenę ………, na podstawie umowy sprzedaży nr ............................................   zawartej dnia ................................ 

Opis niezgodności towaru z umową:

 

 

 

 Niezgodność towaru stwierdzona została w dniu …….. 

Wnoszę o (zaznaczyć jedno z poniższych):

◻ wymianę rzeczy na nową,

◻ usunięcie wady,

◻ obniżenie ceny,

◻ zwrot całej zapłaconej ceny.

Podpis zgłaszającego reklamację (potrzebny w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej)

 

REKLAMACJE

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego towaru z umową, Klient może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres pat.guzik@gmail.com lub pocztą tradycyjną pod adres: 30-305 Kraków, ul. Pułaskiego 22/2

Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL http://www.shop.pat-guzik.com/strona/zamowienia-i-zwrot zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny uwzględniający dane umożliwiające identyfikację transakcji. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest dobrowolne.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast niezwłocznie zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji w terminie czternastu dni, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres poczty elektronicznej lub tradycyjnej, którego Klient użył w celu złożenia reklamacji, chyba że Klient wskaże inny adres do korespondencji.

Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Klienta swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich”, dostępnej pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Klient będący konsumentem w celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może w szczególności zwrócić się:

do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl